line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

WAŻNE TERMINY 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7.05 – 11.06.2018 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

7.05 – 27.06.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

29.06.2018 r.

do godz. 1000

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

29.06 – 6.07.2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9.07.2018 r.

do godz. 1000

7

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

10.07.2018 r.

 

druk podania:doc pdf

Adres szkoły:

Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej
36 - 065 Dynów, ul. 1 - go Maja 17

tel./fax: 16 65 21 077
mail: lodyn9@poczta.onet.pl

www.lodynow.pl


Sekretariat czynny od godziny 8.00 do 15.30 .

 
 
line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
mail: lodyn9@poczta.onet.pl