line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Projekty w jakich bierzemy aktualnie udział

Pobierz: ulotka , broszura

 

NPRS POLSKI SPORT 2024
Innowacyjny, unikalny i opatentowany system, który umożliwia uczniom uczestnictwo w tym samym rzeczywistym czasie w ogólnopolskich e-spartakiadach, czyli zawodach on-line, bez konieczności opuszczania swojego szkolnego boiska czy hali. Nieistotne zatem staje się oddalenie geograficzne szkoły i wiążące się z tym problemy, np. wydatki na podróże.
Przedsięwzięcie opiera się wyłącznie na tym, co w przedmiocie Wychowanie Fizyczne zostało zapisane w szkolnej podstawie programowej i nie wiąże się ze strony nauczycieli z żadnym dodatkowym wysiłkiem, ponadnormatywnym czasem pracy czy dodatkowymi umiejętnościami. Wystarczy rzetelne, ale regularne zapisywanie, w wyznaczonym miejscu portalu wyników (np. skok w dal, skok wzwyż, biegi ), wybranych najzdolniejszych uczniów. To one są właśnie tą informacją, która pozwoli uformować przyszłą elitę polskiego sportu.
Baza wyników udostępniana jest czterem związkom sportowym, patronom sportu, poważnym sponsorom i tym, od których zależą sukcesy młodych zawodników oraz szkolne kariery ich nauczycieli.
Przy okazji jest to wspaniała i darmowa promocja szkoły oraz miejscowości, w jakiej się znajduje.
A także możliwość pozyskania grantów, dodatkowych płatnych zajęć SKS, sprzętu sportowego czy nobilitujących certyfikatów wysyłanych do szkół.

 

Nasza szkoła weźmie udział w projekcie "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa" realizowanym przez Politechnikę Koszalińską. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Produktem finalnym jest innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo, w skład którego wchodzi: 118 filmów interaktywnych. Filmy interaktywne wykonane w jakości HD posłużą do zobrazowania wybranych zagadnień z poszczególnych działów fizyki. Pomogą w wyjaśnieniu, utrwaleniu lub powtórzeniu przerabianych na lekcji zagadnień. Filmy interaktywne charakteryzują się zróżnicowanym przeznaczeniem dydaktyczym.


Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca !”. Projekt jest realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w partnerstwie z Powiatem Augustowskim, reprezentowanym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Jest on realizowany jest w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „ Modernizacja treści i metod kształcenia”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych w 40 szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce , poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz podniesienie poziomu przygotowania uczniów i uczennic do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Wsparcie uzyska  25 Liceów Ogólnokształcących i 15 techników z terenu całej Polski, które dzięki udziałowi w projekcie będą miały możliwość realizowania  interdyscyplinarnych programów nauczania dla poziomu rozszerzonego matematyki, fizyki, biologii i chemii. Obecnie stosowane „tradycyjne” programy nauczania nie uwzględniają korelacji treści i metod nauczania pomiędzy przedmiotami. Jak wykazują badania PISA,  nawet uzdolnieni uczniowie mają problem z rozumowaniem naukowym, „przeniesieniem”  wiedzy z jednego przedmiotu na inny, z elastycznym rozumowaniem i rozwiązywaniem problemów w oparciu o wiedzę interdyscyplinarną.


W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpocznie realizacjię projektu pt. "Sposób na naukę". Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Jego realizację zaplanowano na lata 2012 - 2015. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie matematyki, biologii, przedsiębiorczości i geografii poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem ICT (akronim od ang. Information and Communication Technologies). Jest to pierwszy tak kompleksowy projekt wzmacniający potencjał nauczycieli oraz uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji na stronie: http://www.sposobnanauke.pl/


Projekt „Fundusze dla Polski - Interaktywna Mapa Przemian” to trzecia edycja projektu skierowanego do nauczycieli i młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, służąca prezentacji efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w procesie modernizacji Polski.


Program „Etnolog – zaloguj się na ludowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach programu uczniowie pracując metodą projektu odkrywają swoją lokalną kulturę, tradycje i zwyczaje, a następnie starają się je udokumentować przy zastosowaniu nowych mediów. Efekty swojej pracy pokazują społeczności szkolnej i lokalnej w formie występów, wystaw, prezentacji multimedialnych, publikacji, słuchowisk, artykułów i projekcji filmów.


Projekt IT Szkoła ma charakter działań określanych mianem outreach, polegających na „wyjściu” szkoły wyższej do szkół ponadgimnazjalnych z ofertą działań merytorycznych, mających na celu wzbogacenie kształcenia informatycznego w szkołach z myślą o przyszłych edukacyjnych i zawodowych karierach uczniów w dziedzinach informatycznych i pokrewnych z informatyką.


Nasza szkoła uzyskała tytuł: "Szkoły Odkrywców Talentów".


W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie Archipelag Matematyki. Jest to innowacyjny projekt edukacyjny, który polegać będzie na zastosowaniu pracy na specjalnej platformie cyfrowej, jako narzędzia uzupełniającego naukę matematyki w liceach ogólnokształcących, realizowany przez Politechnikę Warszawską. Jesteśmy jedną z 48 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które zostały zaproszone do udziału w projekcie. Więcej informacji na stronie : www.archipelagmatematyki.pl/.


W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie"Chłopska Szkoła Biznesu" którego celem jest pobudzanie postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych. To symulacja gry rynkowej – jak w świecie rzeczywistym, występuje w niej możliwość zarówno konkurowania, jak i współpracy między graczami.


W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie Filmoteka Szkolna, celem którego jest poszerzenie wiedzy uczniów o filmie.
W ramach  w/w projektu w szkole powstanie Dyskusyjny Klub Filmowy.


W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie SZKOŁA Z KLASĄ 2.0, celem którego jest poznanie sposobów uczenia się i wykorzystania w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.


Aby zobaczyć aktualności z lat ubiegłych są wystarczy kliknąć na wybrany rok szkolny: 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010


Aby zobaczyć wkładki z lat ubiegłych są wystarczy kliknąć na wybrany rok szkolny: 2006/2007 , 2008/2009 , 2009/2010 , 2010/2011

 
line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
 
s